WiK Balkony – Nowoczesne zabudowy balkonowe

Nowoczesne zabudowy balkonowe

Produkcja WiK. Zapraszamy!

Cichy i funkcjonalny balkon

Warto wiedzieć, że...

Twoja wymarzona zabudowa balkonowa może być zamontowana na każdym balkonie!

Zabudowa balkonowa w żaden sposób nie narusza przepisów Ustawy z dn. 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane – razem z późniejszymi jej zmianami.

Dlaczego? Ponieważ w budownictwie nie funkcjonuje określenie „zabudowa balkonu".

„Zabudowa" jest to określenie dotyczące np.: zabudowy miejskiej, wiejskiej, przemysłowej, osiedlowej natomiast to określenie trudno przypisać balkonom. Zabudowa dotyczy określonej przestrzeni urbanistycznej na której posadowione są lub planowane obiekty budowlane. Balkon nie jest ani taką przestrzenią, ani obiektem budowlanym. Jest wyposażeniem budynku. Nie możemy więc mówić o „zabudowie" gdyż jest to nieuprawnione stwierdzenie i nielogiczne, a jedynie o montażu konstrukcji.

Konstrukcja zamontowana w przestrzeni balkonu jest lekką, aluminiową konstrukcją szyn z przesuwanymi taflami szklanymi i nie wyczerpuje w żadnym aspekcie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w rozumieniu przepisów Ustawy „Prawo Budowlane" z dn. 07.07.94 Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami, a w szczególności części dotyczącej Rozdziału 4 który jednoznacznie określa jakie obiekty budowlane wymagają lub nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia właściwym organom Nadzoru Budowlanego lub innym.

Konstrukcja ta nie zmienia w żaden sposób przeznaczenia całego budynku, sposobu jego użytkowania, nie wpływa na bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych, bezpieczeństwo pożarowe, nie stanowi też żadnej uciążliwości dla pozostałych użytkowników budynku. Nie zmienia również określonych przez architekta funkcji przestrzeni balkonowej (to nadal jest balkon) ani powierzchni czy funkcji przyległego doń pokoju mieszkalnego. Nie narusza też konstrukcji samego budynku, a wykonanie ze stopów lekkiego aluminium powoduje mniejsze obciążenie
balkonu niż zalegający śnieg w okresie zimowym. Poprawia natomiast izolację akustyczną i cieplną lokalu a tym samym całego budynku, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych z osiedlowej kotłowni.

Zastosowane elementy nie są łatwopalne i spełniają normy bezpieczeństwa i pożarowe. Szyby wykonane są ze szkła bezpiecznego ESG, trudno tłukące, zabezpieczone dodatkowo zamknięciem.

Konstrukcję wykonuje wyspecjalizowana firma zachowując wszelkie normy budowlane i bezpieczeństwa.

Wykonywane prace można zaliczyć do montażu na obiekcie budowlanym urządzeń o wysokości do 3 m, chociaż i tak jest to dużą nadinterpretacją, gdyż elementy nie są montowane na obiekcie a jedynie w przestrzeni balkonu podobnie jak np. konstrukcje podtrzymujące skrzynki na kwiaty. Tego typu prac nie trzeba nikomu zgłaszać [Art.29 pkt.1 ppk.5a. pppk.9 w kontekście Art.30. pkt.1. ppk.2b Ustawy Prawo Budowlane].

Omawiana konstrukcja również nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie powoduje także zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu środowiska, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, nie wprowadza i nie zwiększa ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich ani innych lokali w budynku.

Balkon jest umiejscowiony na kondygnacji a konstrukcja jest estetyczna i nie szpeci budynku.

W przypadku potrzeby dalszych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Lumon Partner

WikBalkony.pl Nowoczesna zabudowa balkonów. Produkcja WiK.